ردیفکد متریالمتریالکاربردرنگدانلود
۱ACR فرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
۲KEPDM آب گرممشکیدانلود کنید
۳AEPDMهمه منظورهمشکیدانلود کنید
۴A1EPDMآب گرم | فرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
۵A2EPDMآب آشامیدنیمشکیدانلود کنید
۶K1EPDMسیستم های گاز دودکشخاکستریدانلود کنید
۷GEPDMغذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
۸G1EPDMغذا و نوشیدنیسفیددانلود کنید
۹G2EPDM داروییمشکیدانلود کنید
۱۰G3EPDM داروییسفیددانلود کنید
۱۱F1EPDM آب آشامیدنیمشکیدانلود کنید
۱۲F2EPDM آب آشامیدنیمشکیدانلود کنید
۱۳BVITONفرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
۱۴AVITONفرآوری شیمیایی | همه منظورهسبزدانلود کنید
۱۵A1VITONفرآوری شیمیایی | همه منظورهقهوه ایدانلود کنید
۱۶A2VITONهمه منظورهمشکیدانلود کنید
۱۷A3VITONتوزیع گازمشکیدانلود کنید
۱۸GVITONفرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
۱۹G1VITONغذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
۲۰G2VITONغذا و نوشیدنیسفیددانلود کنید
۲۱G3VITONغذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
۲۲AFVMQ همه منظورهآبیدانلود کنید
۲۳BHNBR همه منظورهمشکیدانلود کنید
۲۴AHNBR غذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
۲۵A1HNBR غذا و نوشیدنیزرددانلود کنید
۲۶A2HNBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
۲۷KKALREZفرآوری شیمیاییمشکیدانلود کنید
۲۸AKALREZفرآوری شیمیایی | نفت و گازمشکیدانلود کنید
۲۹K1KALREZنیمه هادی | فرآوری شیمیاییمشکیدانلود کنید
۳۰A2KALREZدارویی | غذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
۳۱A3KALREZدارویی | غذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
۳۲BKALREZفرآوری شیمیاییسفیددانلود کنید
۳۳B1KALREZفرآوری شیمیاییمشکیدانلود کنید
۳۴B2KALREZنیمه هادیمشکیدانلود کنید
۳۵B3KALREZنیمه هادیشفافدانلود کنید
۳۶GKALREZنیمه هادی رنگ بژدانلود کنید
۳۷G1KALREZنیمه هادیسفیددانلود کنید
۳۸G2KALREZنیمه هادیسفیددانلود کنید
۳۹G3KALREZنیمه هادیترانسلوکدانلود کنید
۴۰FKALREZنیمه هادیسفیددانلود کنید
۴۱F1KALREZنیمه هادیمشکیدانلود کنید
۴۲F2KALREZنیمه هادیمشکیدانلود کنید
۴۳G1NBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
۴۴ANBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
۴۵BNBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
۴۶G1NBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
۴۷B1NBRتوزیع گازمشکیدانلود کنید
۴۸A1NBRتوزیع گازمشکیدانلود کنید
۴۹B2NBRتوزیع گازمشکیدانلود کنید
۵۰A3NBRغذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
۵۱B3NBRغذا و نوشیدنیسفیددانلود کنید
۵۲GNBRآب آشامیدنیمشکیدانلود کنید
۵۳ATFE/P - FEPMفرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
۵۴ASILICONفرآوری شیمیایی | همه منظورهمسیدانلود کنید
۵۵BSILICONفرآوری شیمیایی | همه منظورهمسیدانلود کنید
۵۶A1SILICONداروییشفافدانلود کنید