ردیفکد متریالمتریالکاربردرنگدانلود
1ACR فرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
2KEPDM آب گرممشکیدانلود کنید
3AEPDMهمه منظورهمشکیدانلود کنید
4A1EPDMآب گرم | فرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
5A2EPDMآب آشامیدنیمشکیدانلود کنید
6K1EPDMسیستم های گاز دودکشخاکستریدانلود کنید
7GEPDMغذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
8G1EPDMغذا و نوشیدنیسفیددانلود کنید
9G2EPDM داروییمشکیدانلود کنید
10G3EPDM داروییسفیددانلود کنید
11F1EPDM آب آشامیدنیمشکیدانلود کنید
12F2EPDM آب آشامیدنیمشکیدانلود کنید
13BVITONفرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
14AVITONفرآوری شیمیایی | همه منظورهسبزدانلود کنید
15A1VITONفرآوری شیمیایی | همه منظورهقهوه ایدانلود کنید
16A2VITONهمه منظورهمشکیدانلود کنید
17A3VITONتوزیع گازمشکیدانلود کنید
18GVITONفرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
19G1VITONغذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
20G2VITONغذا و نوشیدنیسفیددانلود کنید
21G3VITONغذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
22AFVMQ همه منظورهآبیدانلود کنید
23BHNBR همه منظورهمشکیدانلود کنید
24AHNBR غذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
25A1HNBR غذا و نوشیدنیزرددانلود کنید
26A2HNBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
27KKALREZفرآوری شیمیاییمشکیدانلود کنید
28AKALREZفرآوری شیمیایی | نفت و گازمشکیدانلود کنید
29K1KALREZنیمه هادی | فرآوری شیمیاییمشکیدانلود کنید
30A2KALREZدارویی | غذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
31A3KALREZدارویی | غذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
32BKALREZفرآوری شیمیاییسفیددانلود کنید
33B1KALREZفرآوری شیمیاییمشکیدانلود کنید
34B2KALREZنیمه هادیمشکیدانلود کنید
35B3KALREZنیمه هادیشفافدانلود کنید
36GKALREZنیمه هادی رنگ بژدانلود کنید
37G1KALREZنیمه هادیسفیددانلود کنید
38G2KALREZنیمه هادیسفیددانلود کنید
39G3KALREZنیمه هادیترانسلوکدانلود کنید
40FKALREZنیمه هادیسفیددانلود کنید
41F1KALREZنیمه هادیمشکیدانلود کنید
42F2KALREZنیمه هادیمشکیدانلود کنید
43G1NBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
44ANBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
45BNBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
46G1NBRهمه منظورهمشکیدانلود کنید
47B1NBRتوزیع گازمشکیدانلود کنید
48A1NBRتوزیع گازمشکیدانلود کنید
49B2NBRتوزیع گازمشکیدانلود کنید
50A3NBRغذا و نوشیدنیمشکیدانلود کنید
51B3NBRغذا و نوشیدنیسفیددانلود کنید
52GNBRآب آشامیدنیمشکیدانلود کنید
53ATFE/P - FEPMفرآوری شیمیایی | همه منظورهمشکیدانلود کنید
54ASILICONفرآوری شیمیایی | همه منظورهمسیدانلود کنید
55BSILICONفرآوری شیمیایی | همه منظورهمسیدانلود کنید
56A1SILICONداروییشفافدانلود کنید