کتابچه فنی اورینگ

ردیفعنوان صفحهدانلود
1مقدمه1دانلود کنید
2استانداردهای اورینگ2-3دانلود کنید
3اصول آببندی اورینگ4-15دانلود کنید
4کاربردهای اورینگ16-19دانلود کنید
5الاستومرهای پایه20-33دانلود کنید
6طراحی با لاستیک34-47دانلود کنید
7انتخاب ترکیب48-132دانلود کنید
8مشخصات133-139دانلود کنید
9شرایط 139-141دانلود کنید
10روشهای آزمون142-152دانلود کنید
11کنترل153-154دانلود کنید
12ذخیره سازی154-158دانلود کنید
13اطلاعات طراحی گلند158-199دانلود کنید
14شرایط مونتاژ اورینگ200-207دانلود کنید
15نمودار اندازه208-241دانلود کنید
16تحمل و نقص سطح241-250دانلود کنید
17اورینگ متری و Vulc-O-Ring251-256دانلود کنید
18لوازم جانبی اورینگ257-258دانلود کنید
19کیت های اورینگ259-264دانلود کنید
20Quad-Ring/ X-Ring265-277دانلود کنید
21عیب یابی278-282دانلود کنید
22واژه نامه283-300دانلود کنید
23ابزارهای آنلاین301-304دانلود کنید
24خدمات فراصنعت305دانلود کنید