کتابچه فنی اورینگ

ردیفعنوان صفحهدانلود
۱مقدمه۱دانلود کنید
۲استانداردهای اورینگ۲-۳دانلود کنید
۳اصول آببندی اورینگ۴-۱۵دانلود کنید
۴کاربردهای اورینگ۱۶-۱۹دانلود کنید
۵الاستومرهای پایه۲۰-۳۳دانلود کنید
۶طراحی با لاستیک۳۴-۴۷دانلود کنید
۷انتخاب ترکیب۴۸-۱۳۲دانلود کنید
۸مشخصات۱۳۳-۱۳۹دانلود کنید
۹شرایط ۱۳۹-۱۴۱دانلود کنید
۱۰روشهای آزمون۱۴۲-۱۵۲دانلود کنید
۱۱کنترل۱۵۳-۱۵۴دانلود کنید
۱۲ذخیره سازی۱۵۴-۱۵۸دانلود کنید
۱۳اطلاعات طراحی گلند۱۵۸-۱۹۹دانلود کنید
۱۴شرایط مونتاژ اورینگ۲۰۰-۲۰۷دانلود کنید
۱۵نمودار اندازه۲۰۸-۲۴۱دانلود کنید
۱۶تحمل و نقص سطح۲۴۱-۲۵۰دانلود کنید
۱۷اورینگ متری و Vulc-O-Ring۲۵۱-۲۵۶دانلود کنید
۱۸لوازم جانبی اورینگ۲۵۷-۲۵۸دانلود کنید
۱۹کیت های اورینگ۲۵۹-۲۶۴دانلود کنید
۲۰Quad-Ring/ X-Ring۲۶۵-۲۷۷دانلود کنید
۲۱عیب یابی۲۷۸-۲۸۲دانلود کنید
۲۲واژه نامه۲۸۳-۳۰۰دانلود کنید
۲۳ابزارهای آنلاین۳۰۱-۳۰۴دانلود کنید
۲۴خدمات فراصنعت۳۰۵دانلود کنید