ضربه گیر و لرزه گیر جهت کاهش تنش ، لرزش و شوک های وارده به موتورها و قطعات متحرک ، استفاده شده و با توجه به شرایط کاری و متناسب با نیاز مشتری طراحی و با متریال مناسب تولید می گردد