ورق هاي لاستيكي منجيددار و بدون منجيد جهت آب بندی در صنایع مختلف به کار می رود.